17 ЮНИ 2019 Г., ПЪРВА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ НА ЦИА ФИНАНСИРАН ОТ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ